Kirjanpito

Keskity olennaiseen – me hoidamme yrityksesi kirjapidon 

Voit valita kir­jan­pi­to­pal­velun, joka sopii par­haiten juuri sinun yri­tyksesi tar­peisiin – täysin säh­köisen, pape­risen tai jous­ta­vasti jotain siltä väliltä olevan kir­jan­pidon. Kir­japito on kir­ja­pi­to­vel­vol­lisen laki­sää­teinen tehtävä, ja Myfixillä on tästä yli 15 vuoden kokemus.

Tilin­päätös kertoo yri­tyksen ulko­puo­li­sille tahoille yri­tyksen kan­nat­ta­vuu­desta, vaka­va­rai­suu­desta ja maksuvalmiudesta.

Yhteistyössä osaavan kirjanpitäjän kanssa saat taloushallinnostasi parhaan hyödyn

Yri­tyksen kir­jan­pidon olen­naisena teh­tävänä on tuottaa yrit­tä­jälle luo­tet­tavia työ­vä­li­neitä yri­tys­toi­minnan kehit­tä­miseen ja kan­nat­ta­vuuden seurantaan.

Ilman asian­tun­tevia resursseja saattaa yri­tyksen kir­jan­pidon teke­minen mää­rä­aikaan men­nessä tuottaa haas­teita. Tilin­pää­tök­sestä ja kir­jan­pi­dosta saadaan tiedot veroil­moi­tuksen täyt­tä­miseen, joten tie­tojen vir­heet­tömyys on ensiar­voisen tärkeää.

Voit ulkoistaa kaikki yri­tyksesi kir­jan­pitoon liit­tyvät teh­tävät Myfixin kir­jan­pidon ammattilaisille.

Hoidamme puolestanne kaikki kirjanpidon osa-alueet:

https://​briox​.fi/
Mah­dol­lisuus parempaan yhteistyöhön

Briox on enemmän kuin alusta. Se tarjoaa tili­toi­mis­toille ja yrit­tä­jille mah­dol­li­suuden tehdä yhteis­työtä reaa­lia­jassa, saada enemmän aikaan ja kehittyä yhdessä.

Säh­köinen työs­ken­te­lytapa mah­dol­listaa yri­tyksen talous­hal­linnon hoi­ta­misen mistä päin tahansa ja käyt­tö­oi­keuk­silla hal­lin­noidaan hel­posti pääsyä järjestelmään.

eTasku
https://​www​.etasku​.fi/

”Unohda kuit­ti­rumba ja matkalaskusamba!”

eTaskun mobii­li­so­vel­luk­sella kuvaat tositteet näp­pä­rästi kir­jan­pi­tä­jällesi muu­ta­malla napin pai­nal­luk­sella. Auto­maat­tisen kuvan­tun­nis­tuksen (OCR) ansiosta lisäät tositteen tie­toineen alle 10 seku­nissa, ilman turhaa naput­telua. Tosite välittyy säh­köi­sessä muo­dossa kir­jan­pi­täjän käsi­tel­tä­väksi ja alku­pe­räisen pape­ri­to­sitteen voit heittää roskiin!

 Voit kokeilla eTaskua mak­sutta ja ilman sitou­muksia 30 päivän ajan yhdessä kir­jan­pi­tä­jänne kanssa.

 

Esimerkkihinnat

Tmi perustaminen Patentti- ja rekisterihallitukseen

Tmi perus­ta­minen talous­hal­linto ohjelmaan 115,- nor­maa­listi, nyt 0,-

Kir­janpito meillä ensim­mäiset 3 kk – 20% alennus

120€

Kirjanpidon esimerkkihinta yritykselle, jolla on kuukaudessa 30 laskua (osto- ja myyntilaskut), sekä 30 tilitapahtumaa

Tämä sisältään noin 150 vientiä. Lisäksi yksi palkkalaskelma.

Hinta tällöin 201,60 + 10 palk­ka­las­kel­masta (hinnat ALV 0%)

Hinta sisältää:

201,60 + 10€

Ota yhteyttä – laitetaan yrityksesi kirjanpito kuntoon!

Soita 000 000 0000