Verotuspalvelut

Asiantuntija apuna verotuskysymyksissä

Yri­tys­ve­rotus on usein moni­mut­kainen asia­ko­ko­naisuus, jossa pelkkä yri­tyksen veroihin kes­kit­ty­minen ei riitä. Onnis­tunut vero­suun­nittelu eli vero­tuksen opti­mointi edel­lyttää sekä yri­tyksen että yrit­täjän tai yri­tyksen omis­tajien vero­tuksen tar­kas­te­le­mista kokonaisuutena.

Omis­ta­jay­rit­täjien ja heidän yri­tys­tensä vero­tusta suun­ni­tel­taessa omis­tajien tulojen jaka­minen palk­ka­tuloon ja yri­tyk­sestä nos­tet­tavaan pää­oma­tuloon on tässä kes­kei­sessä ase­massa. Vero­tuk­sel­li­sesti edul­lisin rat­kaisu saadaan las­ke­malla näiden kahden eri tulo­lajin väliltä opti­maa­linen yhdistelmä.

Yrit­täjän hen­ki­lö­koh­tai­sessa vero­tuk­sessa ja yri­tykseen koh­dis­tu­vassa vero­taa­kassa olen­nai­sessa osassa ovat eri­laiset luon­tai­se­tuudet, joita yrittäjä nostaa yrityksestään.

Eri yhtiömuotoja verotetaan hyvinkin eri tavalla 

Vero­tuk­sel­li­sesti osa­keyhtiö ja hen­ki­löyhtiöt (kom­man­diitti- ja avoin yhtiö) poik­keavat huo­mat­ta­vasti toi­sistaan. Vas­taa­vasti toi­mi­nimen koh­dalla vero­tus­säännöt ovat hyvin eri­laiset ja sisäl­tävät muun muassa rajoit­teita yrit­täjän puo­li­solle ja samassa talou­dessa asu­ville alai­käi­sille lap­sille mak­set­taviin korvauksiin. 

Veroasiantuntijamme auttavat yrittäjiä muun muassa näissä veroasioissa: 

  • Vero­suun­nittelu
  • Yri­tyksen tuloverotus
  • Osin­kojen verotus
  • Arvon­li­sä­ve­ro­tuksen erityiskysymykset
  • Tulli- ja tuon­ti­asioihin liittyvä verotus

Haas­teel­li­sempiin kysy­myksiin haemme asiakkaan suos­tu­muk­sella vero­tuk­sesta ennak­ko­rat­kaisut (mak­sul­lisia), jotta vero­tuksen kulku voidaan var­mistaa etu­käteen. Olemme asiakkaan tukena myös mah­dol­li­sissa vero­tar­kas­tus­ti­lan­teissa, ja huo­leh­dimme tar­vit­taessa vero­va­li­tuk­sista ja -oikai­suista. 

Esimerkkihinnat

Veroilmoituksen esimerkkihinta osakeyritykselle, jonka tilikauden liikevaihto jää alle sadantuhannen euron

(Osin­gonjaon pöy­tä­kirjan laa­dinta 35 euroa)

Hinta tällöin 208 (hinnat ALV 0%)

Hinta sisältää:

208€

Verokonsultaatio yritykselle tai yksityiselle henkilölle

Hinta 75 euroa / tunti (hinnat ALV 0%)

Hinta sisältää:

75€ / tunti

Tarvitsetko apua yrityksen verotukseen liittyvissä asioissa?

Soita 000 000 0000